Professor Volodymyr Dubovyk

On April 19, 2022, the Kozmetsky Center hosted a session with Dr. Volodymyr Dubovyk of Odessa I.I. Mechnikov National University, Odessa Ukraine & former Fulbright Scholar at St. Edward’s University on the conflict in Ukraine.